Tem nhãn mỹ phẩm và những quy định ghi nhãn mỹ phẩm
Theo quy định tại khoản 8, 9 Điều 2 Thông tư 06/2011/TT-BYT về nhãn mỹ phẩm như sau:
– Nhãn mỹ phẩm là bản viết, bản in, bản vẽ hay bản chụp của số, chữ, hình vẽ, hình ảnh được dán, in, đính, đúc, chạm, khắc trực tiếp trên hàng hoá, bao bì thương phẩm của hàng hoá hoặc trên các chất liệu khác được gắn trên hàng hoá, bao bì thương phẩm của hàng hóa.
– Ghi nhãn mỹ phẩm là cách thể hiện nội dung cơ bản, cần thiết về mỹ phẩm lên nhãn để người dùng nhận biết, làm căn cứ lựa chọn và sử dụng đúng; để nhà sản xuất, kinh doanh quảng bá cho hàng hoá của mình và làm căn cứ để các cơ quan chức năng thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát.
in-tem-nhan-my-pham
Thông tư 06/2011/TT-BYT quy định về việc ghi nhãn mỹ phẩm như sau:
1. Vị trí nhãn mỹ phẩm:
Nhãn mỹ phẩm phải được gắn trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa ở vị trí khi quan sát được nhận biết rõ ràng, đầy đủ các nội dung, quy định của nhãn mà không phải tháo rời các chi tiết, các phần của háng hóa ra.
2. Kích thước, hình thức và nội dung của nhãn:
– Doanh nghiệp tự xác định kích thước của nhãn nhưng phải đảm bảo thông tin ghi trên nhãn phải đảm bảo tính dễ đọc, trung thực, rõ ràng, chính xác và phản ánh đúng tính năng của sản phẩm
– Màu sắc của chữ, chữ số, hình vẽ, hình ảnh, dấu hiệu, ký hiệu trình bày trên nhãn mỹ phẩm phải rõ ràng và phải tương phản với nền của nhãn.
3. Nội dung bắt buộc ghi trên nhãn:
– Tên và chức năng của sản phẩm, trừ khi dạng trình bày trên nhãn mỹ phẩm đã thể hiện rõ chức năng của sản phẩm;
– Hướng dẫn sử dụng, trừ khi dạng trình bày trên nhãn mỹ phẩm đã thể hiện rõ cách sử dụng của sản phẩm;
– Thành phần công thức đầy đủ: Phải ghi rõ các thành phần theo danh pháp quốc tế quy định trong các ấn phẩm mới nhất .
– Tên nước sản xuất;
– Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường (ghi đầy đủ bằng tiếng Việt theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư);
– Định lượng thể hiện bằng khối lượng hoặc thể tích, theo hệ mét và hệ đo lường Anh;
– Số lô sản xuất;
– Ngày sản xuất hoặc hạn dùng phải được thể hiện một cách rõ rang, đúng thứ tự. Nếu cần thiết có thể bổ sung thêm điều kiện chỉ định cần tuân thủ để đảm bảo sự ổn định của sản phẩm. Với những sản phẩm có độ ổn định dưới 30 tháng, bắt buộc phải ghi ngày hết hạn;
– Lưu ý về an toàn khi sử dụng;
– Ngoài ra, trường hợp kích thước, dạng hoặc chất liệu bao gói không thể in được đầy đủ các thông tin quy định trên, trên nhãn gốc, những nội dung bắt buộc này phải được ghi trên nhãn phụ đính kèm theo sản phẩm mỹ phẩm và trên nhãn mỹ phẩm phải chỉ ra nơi ghi các nội dung đó.
4. Ngôn ngữ ghi trên nhãn mỹ phẩm:
Ngôn ngữ ghi trên nhãn phải trình bày bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt, riêng với các thông tin về hướng dẫn sử dụng, tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và những lưu ý về an toàn khi sử dụng phải được ghi bằng tiếng Việt.

Tags: , , , ,

Bình luận